Pravidlá ochrany osobných údajov

Druh informácií zhromažďovaných TZMO a spôsoby ich využitia

Nezhromažďujeme osobné identifikačné údaje na globálnych serveroch TZMO kapitálovej skupiny - užívateľ nemusí predložiť svoje osobné údaje pri návšteve našich stránok. Avšak, môže sa stať, že užívateľ poskytne osobné informácie v určitých prípadoch.

Druhy informácií: meno, priezvisko, adresa alebo e-mail, vzdelanie a odborné skúseností, dátum narodenia, telefónne číslo.

Užívateľ môže dodatočne poskytnúť informácie o produktoch, ktoré ho zaujímajú alebo iné informácie týkajúce sa jeho životného štýlu.

Spôsoby využívania informácií TZMO

TZMO získava osobné údaje užívateľov internetového portálu za účelom zasielania informácií o produktoch, službách a uvádzacích akciách, za účelom vykonávania prieskumu trhu alebo prieskumu spokojnosti klienta, výmeny korešpondencie, sprístupnenia služby, subskripcie alebo v situácii, keď to vyžaduje aplikácia pre potreby marketingových činností vykonávaných Kapitálovou skupinou TZMO alebo na jej objednávku nezávislým subjektom. Osobné údaje sú tiež zhromažďované za účelom rozvíjania obchodnej spolupráce s kontrahentmi ako aj za účelom bezplatného zaslania vzoriek produktov. Okrem toho užívatelia poskytujú osobné údaje, keď sa uchádzajú o prácu v Kapitálovej skupine TZMO.

V niektorých prípadoch konkrétne internetové portály Kapitálovej skupiny TZMO môžu obsahovať iné poznámky týkajúce sa spôsobu používania portálu a procedúr týkajúcich sa spôsobu zaobchádzania s informáciami, ktoré sa na nich uvádzajú.

Politika Cookies

Webová stránka používa cookies pre ukladanie dát.

Cez internetový portál Seni sú zhromažďované prostredníctvom “cookies”. Jedná sa o malé súbory, ktoré obsahujú informácie o užívateľských preferenciách. Cookies môžu byť vymazané alebo blokované užívateľom kedykoľvek prostredníctvom vhodných nástrojov, ktoré nájdete v každom internetovom prehliadači. Používanie umožňuje užívateľovi prispôsobiť služby individuálnym potrebám a zvýšiť užitočnosť služby. Cookies neuchovávajú žiadne osobné údaje.

Prezentácia produktov

Snažíme sa, aby výrobky prezentované na portáli, boli v nepretržitom predaji, aj keď pripúšťame možnosť krátkych prestávok v ich dodávkach. Vyhradzujeme si možnosť zmien technických parametrov a dizajnu vybraných výrobkov, ktoré nespôsobia zníženie kvality a neovplyvnia významným spôsobom vzhľad a funkciu daného výrobku.

Dôvernosť informácií

Spoločnosti Kapitálovej skupiny TZMO neposkytujú osobné údaje svojich klientov žiadnym neoprávneným tretím osobám – využívajú ich výlučne pre vlastné marketingové účely v rámci Kapitálovej skupiny TZMO. Údaje poskytujeme výlučne poskytovateľom služieb, ktorých sme angažovali na realizáciu služieb v našom mene, ale sme nesplnomocnili týchto poskytovateľov služieb na využívanie alebo zverejňovanie akýchkoľvek údajov s výnimkou situácií, keď je to nutné pre realizáciu nami objednaných služieb, alebo keď sa vyskytne nutnosť prispôsobiť sa právnym predpisom. Môžeme odtajniť informácie o užívateľoch, ak to vyžadujú právne predpisy.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté užívateľom na tomto portáli sú chránené na základe poľských právnych predpisov. TZMO ochraňuje osobné údaje, ktoré vlastní pred neautorizovaným odtajnením, použitím, zmenou alebo zničením, vytvorením náležitých procedúr kontroly, opatrení na ochranu nami vlastnených údajov pred každým predvídateľným rizikom v súlade s ustanoveniami zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Ú. V. z 2002 č. 101 čiastka 926).

Aktualizácia informácií o ochrane osobných údajov

Táto informácia o ochrane osobných údajov bude aktualizovaná neodkladne po zavedení zmien v našich procedúrach týkajúcich sa informácii. Používajúc internetovú stránku, užívateľ dáva súhlas s prijatím pravidiel tejto informácie o ochrane osobných údajov.

Zabezpečenia

Vyvíjame úsilie, aby sme najlepším možným spôsobom zabezpečili informácie získané od Vás internetovou cestou pred neoprávneným prístupom a využitím.

Oprava a likvidácia osobných údajov

Užívateľ je oprávnený nahliadnuť, zlikvidovať alebo opraviť svoje osobné údaje. Získané informácie o osobných údajoch, ich oprava alebo likvidácia môžu byť uskutočnené zaslaním informácií na adresu:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
Poland

K zaslanej prihláške musia byť pripojené nasledovné informácie, ktoré budú použité za účelom realizácie prihlášky: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, uvedenie požadovanej služby, (informácia o vlastnených osobných údajoch, ich oprava alebo likvidácia).